Surrogate I (2015) Steel, nails, 41 x 48 x 84 in.

Surrogate II (2015) Steel, nails, 32 x 24 x 83 in.

Hoppers I-IV (2015) Steel, wire, zip-ties, foam, I: 21 x 21 x 35 in. II: 19 x 19 x 30 in. III: 18 x 18 x 26 in. IV: 19 x 19 x 15.5 in.